Aýallar üçin gaplanan açyk kapotly ýel döwýän penjek

Gysga düşündiriş:

Rainlemgoşar aýal-gyzlar ýeňil suw geçirmeýän ýagyş penjekleri, gaplanan açyk kapotly şemal


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Düşündiriş
Mata: poliester.
Suw geçirmeýän material, dem alýan, derä degýän, çalt guratýan, ýeňil, ähli möwsümlere laýyk, zatlary goýmak we eliňizi boşatmak üçin amatly 2 sany uly jübü ýerleşdirmek
Elastik çeňňek: ýykylmagynyň öňüni alyň we gurak saklaň
Kapot: Düzülip bilinýän zolak bilen kapot
Çyzgy we suw geçirmeýän fermuar:
Suw geçirmeýän fermuar ýapylmagy, almak we öçürmek aňsat
Düzülip bilinýän çyzgyly kapot we aýak, ýagyş ýagmaz we gurak bolmazlygy üçin kurtkany size berk çeker
Gaplamak üçin halta
Daşky görnüşde götermek aňsat, gaty amaly we moda bolan gaplaýan haltajykly ýeňil ýagyş palto ýel döwüjisi
WATERPROOF & WINDPROOF RAINCOAT: Bu kapotly ýagyş penjek, super suw geçirmeýän materialdan ýasalýar, ýeňil, dem alýan, gaplap bolýan, derä ýakymly, geýmek üçin amatly, her ýagyşly günüňizde sizi gurak we sowuk saklar.
GATNAŞYK RAIN JAKET: Packeňil ýagyş palto ýelkenli gaplaýjy, haltajygy, daşarda götermek aňsat, sumkaňyzda, gapjygyňyzda ýa-da awtoulagyňyzda saklamak üçin ajaýyp.Tötänleýin moda stili.
UNIQUE DIZAYN WINDBREAKER: Suw geçirmeýän we çalt guratmak - ýeňil ýagyş bilen göreşmek aňsat.Çyzgyly kapotly we çyzgyly çyzgy - ýagyş ýagmaz we gurak bolmazlygy üçin kurtkany size berk çekiň.Iki uly jübü ýerleşdirmek, zatlary goýmak we eliňizi boşatmak üçin amatly.
FALL CASUAL JACKET: Açyk görnüşdäki ajaýyp ýagyş palto şemaly, ýazda, tomusda, güýzde we gyşda ýeňil palto ýaly geýip bilersiňiz, bu tötänleýin moda stili, eşikleriňizi isleýşiňiz ýaly goýup bilersiňiz.
OUTDOOR HOOD RAIN JAKET: Aýal-gyzlarymyz dynç alyş, gezelenç, münmek, welosiped sürmek, daga çykmak, piknik, ylgamak, ýöremek, syýahat etmek we ş.m. ýaly ähli möwsümde açyk howada işlemek üçin ajaýyp ýagyş kurtkasy.

Spesifikasiýa

Önümiň ady: Rainlemgoşar aýal-gyzlar ýeňil suw geçirmeýän ýagyş penjekleri, gaplanan açyk kapotly şemal
Nokat: ONOK
Ölçegi: SML-XL-XXL, adaty ululygy bar.
MOQ: 1000 sany
Material: Poliester mata
Eltip bermek: Goýumdan 45-60 gün soň hemme zat tassyklandy
Aýratynlyk: Daşky gurşaw we deri üçin arassa PU ýokary derejeli mata
Qualityokary hilli ussatlyk
Qualityokary hilli materiallar, derä arassa, suw geçirmeýän we amatly
Moda aýal-gyzlaryň ýagyş kurtkasy, elastik bel, biliňize laýyk we inçe şekil döretmek üçin döredildi
Logotip / çap: Logotipiňizi döş, öň, arka tarapda çap edip bileris
panton reňki işleýär
adat üçin logo ululygy
doly reňk kabul ederliklidir
paket: Öz-özünden möhürlenýän PE sumkasy, deşikli Opp sumkasy, OEM gaplamak
Syýasat nusgasy: Mugt häzirki nusga
Model zarýady bilen OEM nusgasyny kabul ediň
model zarýady sargytdan soň yzyna gaýtarylýar
Tölegiň şerti: T / T, 30% goýum, 70% B / L nusgasyna ýa-da göz öňünde tutulýan L / C garşy
Synag hasabaty: BSCI, Kaliforniýa 65, EN71

Windel geçirmeýän we suw geçirmeýän ýagyş palto - kapotly we suw geçirmeýän aýallaryň ýagyş palto, düwmeler we zipler bilen öň açylýan we ýapylýan dizaýn, ýagyşly, garly ýa-da şemally howada sizi gurak we ýyly saklaýar, gaty gowy suw geçirmeýän we guratmak aňsat.
Moda aýal-gyzlaryň ýagyş kurtkasy - Elastik bel, biliňize laýyk we inçe şekil döretmek üçin döredildi.Öňdäki 2 amaly jübiňiz sowuk günlerde elleriňizi ýyly saklap ýa-da dürli zatlary saklap biler.
Aýallaryň ýel döwüjisi - Bu uzyn ýel döwüji, ýyly we ýagyşa garşy durmak üçin ýyly we uzyn.Pyýada ýöremek, gezelenç etmek, daga çykmak, ylgamak, kempir, balyk tutmak, welosiped sürmek ýaly gündelik dynç alyş we açyk howada işlemek üçin örän amatlydyr.

 

Biz bilen habarlaşyň
Uly


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1-nji sorag: Matanyň reňki nähili?
  J: Tehniki taýdan islän reňkiňizi edip bileris.Gyzyl, sary, gök, gülgüne önümlerimiz üçin umumy reňk.
  A2: Mundan başga-da, mukdar MOQ-a ýeten halatynda Pantone reňklerini saýlap bolýar.
  2-nji sorag: Logotipimizi çap edip bilerismi?
  J: Hawa, mesele ýok.Öz logotipiňizi çap etmek üçin ýüpek ekran çap, ýylylyk geçiriji çap ýa-da rolik enjamyny ulanyp bileris.
  3-nji sorag: Nusgalar nähili?
  J: Taýýar önüm bolsa mugt nusga hödürleýäris, ýöne poçta tölemeli.Iň amatly ekspressi saýlarys (DHL, TNT, UPS, China Express we ş.m.).
  A2: Nusgalar ýasalan bolsa, nusga zarýady USD50.00-USD200.00 / dizaýn
  Nusga wagty: 3-15 günüň içinde.
  4-nji sorag: Bahasy nähili?
  Dürli dizaýna we çap edilişine görä, bahalar adatça USD0.18-den USD19.00 / PC-e çenli
  5-nji sorag: gowşuryş wagty nähili?
  J: Adatça 25-35 günüň içinde eltip bermegi tertipläp bileris, bu hem sargyt mukdaryna baglydyr.
  6-njy sorag: Häzirki wagtda edýän önümleriňiz üçin şahadatnamaňyz barmy?
  J: Önümlerimiziň synagy üçin hünär synag gurallarymyz bar (SGS, BV, REACH, Kaliforniýa 65, 6P mugt synag we ş.m.) Mundan başga-da, islegleriňize görä mata önümlerini gutaranymyzda, nusgalary size iberip bileris ibermezden ozal synag.
  A2: BSCI we SMETA 4P Her ýyl audit barlagyny edýäris.
  7-nji sorag: Esasy bazaryňyz nirede?
  J: Öndüren önümlerimiz dünýäniň çar künjegine eksport edýär, häzirki edýän esasy bazarymyz Europeewropa we Amerika, Aziýada we Awstraliýada käbir ýagdaýlar.
  8-nji sorag: Töleg şertleri?
  J: 30% goýum bilen T / T, B / L nusgasyna garşy galyndy.
  A2. Paypal tarapyndan kabul edilen nusga tölegi.
  9-njy sorag: Sargytlaryň iň pes mukdary:
  J: 1000-2000pc mata baglydyr
  10-njy sorag: Gaplamak nähili?
  A. adaty teklip, sumka, eksport kartony.
  A.2. Alyjynyň islegi boýunça içki guty ýasap, kagyz, asma, ýuwujy bellik, esasy bellik, ululyk stikeri goýup bileris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň